Ztráta řidičáku? Ztráta bodů? Žádný problém.

Obsah konzultačních hodin (výtah)

 • Způsob jednání při silniční kontrole.
 • Práva a povinnosti řidičů, oprávnění a povinnosti policistů (úředních osob).
 • Pořizování obrazových a zvukových záznamů policisty - legislativa vs. praxe.
 • Pořizování obrazových a zvukových záznamů policistů řidiči - legislativa vs. praxe.
 • Kdy souhlasit s blokovou pokutou uloženou policistou - důsledky souhlasu, možnosti následného rozporování, přezkumné řízení.
 • Kdy nesouhlasit s blokovou pokutou uloženou policistou - důsledky nesouhlasu, následný postup, přestupkové či správní řízení.
 • Presumpce správnosti (oprávněnosti) výzvy policisty.
 • Pravomocnost rozhodnutí, vykonatelnost, záznam bodů do karty řidiče.
 • Možnosti, jak předcházet dosažení 12 bodů, tzv. vybodování.
 • Postup při dosažení 12 bodů, možnosti a způsob obrany.
 • Obsahové náležitosti stížnosti, námitky, odporu, odvolání, podnětu k přezkumnému řízení, žádosti o obnovu řízení.
 • Presumpce správnosti správních aktů, rozhodnutí.
 • Možnosti, jak využít institutu odečtu bodů - školení bezpečné jízdy.
 • Vedení přestupkového řízení.
 • Zahájení správního, přestupkového řízení, práva a povinnosti obviněného, předvolání, zastoupení, ústní jednání, způsob obhajoby, navrhování důkazů, svědecké výpovědi, lhůty pro odvolání, odvolací řízení, žádost o odkladný účinek, přezkoumání pravomocného rozhodnutí soudem, žádost o upuštění výkonu zbytku zákazu činnosti.
 • Vedení správního řízení.
 • Základy pro jednání s úředními osobami, způsoby doručování písemností, druhy doručování - tzv. fikce doručování, rozhodnutí v nepřítomnosti, návrhy účastníků řízení.
 • Lhůty, pořádkové, preklusivní.
 • Podnět k přezkumnému řízení.
 • Obnova řízení.
 • Soudní přezkum rozhodnutí - žaloba.
 • Uplatnění nároku na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

Další služby   Objednat školení řidičů